English Deutsch
 
Městská knihovna v Českém Krumlově
Horní 155
381 01 Č. Krumlov

Knihovní řád

Výňatky

Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni se řídit knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím však není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkům knihovny či řediteli knihovny.

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát:
  • občan ČR bez věkového omezení,
  • veřejná instituce,
  • příslušník jiného státu, který má však povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození.
 3. Osobní údaje registrovaných uživatelů knihovna zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 4. Čtenářský průkaz je doklad registrovaného uživatele pro styk s knihovnou. Je platný 12 měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a registrovaný uživatel ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je registrovaný uživatel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit knihovně. Při ztrátě průkazu platí registrovaný uživatel stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

Půjčování knihovních jednotek z fondu knihovny

 1. Registrovaným uživatelům se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu po předložení čtenářského průkazu. Na vyžádání lze vystavit potvrzení o výpůjčce.
 2. O zapůjčení knihovní jednotky z fondu knihovny rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a požadavky ochrany knihovních fondů.
 3. Během jedné návštěvy si registrovaný uživatel může absenčně půjčit maximálně 10 kusů knihovních jednotek. Příslušný zaměstnanec knihovny může tento počet v odůvodněných případech přiměřeně navýšit.
 4. Knihovní jednotku, která je půjčena jinému registrovanému uživateli, lze pro dalšího registrovaného uživatele rezervovat.
 5. Registrovaný uživatel nesmí vypůjčenou knihovní jednotku půjčovat dalším osobám. Ručí za ní po celou dobu výpůjčky.
 6. Registrovaný uživatel je povinen vrátit půjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém si jí vypůjčil.
 7. Jestliže knihovní jednotku registrovaný uživatel nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení knihovní jednotky upomínáno.

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůty jsou určeny podle druhu půjčovaných knihovních jednotek. Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky je jeden měsíc u knih a her a 14 dnů u časopisů a novin.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena osobní návštěvou, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím svého čtenářského konta.

Ztráty a náhrady

 1. Registrovaný uživatel je povinen bezodkladně nahlásit poškození nebo ztrátu knihovní jednotky a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona.
 2. Knihovna poskytuje za úplatu tiskové služby z vlastních materiálů či materiálů uživatelů, pokud to není v rozporu s právními předpisy.
Knihovní řád nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a je vydán na dobu neurčitou.

Úplné znění Knihovního řádu je k dispozici ve webové sekci "Povinné informace" nebo k nahlédnutí ve všech odděleních Městské knihovny v Českém Krumlově.
knihovna@knih-ck.cz